Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") v súlade s

§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon").

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť A-Reality service, s.r.o., so sídlom 949 01 Nitra, Párovská 1188/8, IČO: 50 627 538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42179/N (ďalej len ako "Prevádzkovateľ" alebo "Realitná kancelária")

Telefonický kontakt: 0949 251 688 / 0905 525 163

e-mailový kontakt: arealityservice@gmail.com / marika.buchova@gmail.com

II. Účel a právny základ spracúvania

Realitná kancelária spracúva osobné údaje na nasledujúce účely a na nasledujúcom právnom základe:

A. Povinná identifikácia a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7, 8 a 10 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti") v rozsahu zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, plánovaná povaha obchodu, preskúmavanie zdrojov peňažných prostriedkov alebo iného majetku. Na základe hodnotenia rizík je Realitná kancelária v zmysle uvedeného zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti oprávnená požadovať aj ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi. Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu, a to podľa § 7, 8 a 10 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. B. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci uzavretej medzi Realitnou kanceláriou a klientom a plnenie povinností a záväzkov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy (identifikačné a kontaktné údaje klienta, kupujúceho a predávajúceho, údaje o nehnuteľnosti, číslo bankového účtu, spôsob financovania), vrátane zverejnenia informácií o nehnuteľnostiach na webových stránkach Realitnej kancelárie či iných inzertných portálov.

Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je klient, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti klienta. Poskytnutie osobných údajov klientom nie je povinnosťou klienta, ale v prípade ich neposkytnutia nebude môcť Realitná kancelária sprostredkovať pre klienta kúpu či predaj nehnuteľnosti, pretože zákon výslovne stanovuje, ktoré osobné údaje musia byť v písomnej kúpnej zmluve uvedené.

C. Ochrana práv a právom chránených záujmov Realitnej kancelárie v súvislosti so zmluvou či iným právnym vzťahom medzi Realitnou kanceláriou a klientom (napr. obrana Realitnej kancelárie v prípade súdneho sporu). Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Realitnej kancelárie. D. Pre potreby účtovníctva, plnenie daňových a archivačných povinností Realitnej kancelárie. Poskytnutie súčinnosti orgánom štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní, súdu. Právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

III. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

2

Realitná kancelária môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv.

sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľmi Realitnej kancelárie sú osoby, ktoré pre Realitnú kanceláriu zabezpečujú

prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. externí advokáti alebo spolupracujúci právnici,

spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež realitní makléri pôsobiaci v systéme

Realitnej kancelárie, audítori či účtovníci.

Váš inzerát (informácie o nehnuteľnosti) bude sprístupnený verejnosti prostredníctvom webových

stránok Realitnej kancelárie a inzertných portálov.

V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je Realitná kancelária povinná poskytnúť osobné údaje

aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom

činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude Realitná kancelária

v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvá na poskytnutie

týchto osobných údajov.

IV. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Realitná kancelária nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k prenosu osobných údajov mimo územia

Slovenskej republiky.

V. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania spolupráce s Realitnou kanceláriou. V zmysle zásady

minimalizácie uchovávania bude uchovávanie osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním

práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Realitnou kanceláriou.

Po ukončení zmluvnej spolupráce bude Realitná kancelária spracúvať len osobné údaje nevyhnutné

- na plnenie si jej zákonných povinností Realitnej kancelárie (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z.z.

o archívoch a registratúrach, § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve - spracúvanie počas 10

rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dokumentácia týka).

- na ochranu Realitnej kancelárie (napr. z dôvodu reklamácie alebo súdneho sporu počas plynutia

premlčacej doby).

VI. Práva dotknutých osôb

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné

údaje sú predmetom spracúvania Realitnou kanceláriou.

A. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby

vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby,

ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti

kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie podľa odseku vyššie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré

osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym

nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou

elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe,

a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

B. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje

nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných

údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného

odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

C. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu,

že:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

3

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe

mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich

spracúvanie potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom

záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu

či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo

závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez

zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

D. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho

Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov

obmedzenie ich použitia;

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného

nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane

prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ

nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania,

bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania

týchto údajov zrušené.

E. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré

poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi

v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli

získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie

prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

F. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov

z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie

jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej

moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu,

jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

4

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

G. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá písomným kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

VII. Spôsob uplatnenia práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi: - osobne na adrese sídla Realitnej kancelárie uvedenej v bode I. tejto informácie, - doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Realitnej kancelárie uvedenej v bode I. tejto informácie, - e-mailom na adresu arealityservice@gmail.com / marika.buchova@gmail.com

VIII. Sťažnosť dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

IX. Existencia automatického rozhodovania vrátane profilovania

Realitná kancelária nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania